چاپ این صفحه

سخنرانان پنجمین همایش بین‎ المللی زبان‎ها و گویش‎های ایران

سخنرانی کاظم موسوی بجنوردی در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

 
 
 
سخنرانی دکتر محمود جعفری دهقی در افتتاحیۀ همایش زبا‌ن‌ها و گویش‌های ایران
 
 
 
سخنرانی دکتر امید طبیب‌زاده در پنجمین همایش زبا‌ن‌ها و گویش‌های ایران
 
 
 
سخنرانی دکتر نصرالله پورجوادی در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران
 
 

 

سخنرانی دکتر مهرداد نغزگوی‌کهن در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران
 
 
 
 

سخنرانی دکتر جواد بشری در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

 

 

 


سخنرانی دکتر آرش اکبری مفاخر در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

 
 
 
سخنرانی دکتر محمود جعفری دهقی در بخش علمی همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران
 
 
 

سخنرانی دکتر مجدالدین کیوانی در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

 
 
 

سخنرانی دکتر زهره زرشناس در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

 
 
 

سخنرانی دکتر احمد پاکتچی در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران
 
 
 

سخنرانی دکتر موسی محمودزهی در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

 

 


سخنرانی دکتر محرم رضایتی کیشه خاله در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران


 
 
سخنرانی دکتر جهاندوست سبزعلیپور در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران
 
 
 
سخنرانی دکتر فرزانه گشتاسب در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران
 
چاپ این صفحه