چاپ این صفحه

فهرست چکیده مقالات پذیرفته شده

بدینوسیله فهرست چکیده مقالات پذیرفته شده در دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی اعلام می گردد.

ضمنا به اطلاع می رساند: 
1- تمامی شرکت کنندگان و صاحبان چکیده های مقالات پذیرفته شده نسبت به ثبت نام در سایت همایش اقدام فرمایند. 
2- از کسانی که چکیده مقاله شان پذیرفته شده درخواست می شود نسبت به تدوین اصل مقاله خود بر اساس دستور العمل تهیه مقالات اقدام و آن را تا تاریخ تعیین شده (30 شهریورماه 1393) به آدرس ایمیل info@icild.ir ارسال فرمایند. لازم به یادآوری است که اصل مقالات بدقت داوری خواهد شد و نتیجه آن طبق زمان تعیین شده به اطلاع خواهد رسید. 
3- از تمامی شرکت کنندگان در همایش و صاحبان چکیده مقالات درخواست می شود ضمن ثبت نام در سایت همایش نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان به شماره حساب 263110118060881 بانک پاسارگاد به نام مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی اقدام فرمایند. این مبلغ بابت هزینه های زیر پیش بینی شده است: 
الف. دو وعده  ناهار و پذیرایی میان برنامه های همایش برای کلیه شرکت کنندگان.
ب. چاپ چکیده مقالات که در ضمن برگزاری همایش ارائه خواهد شد. 

لطفاً پس از واریز وجه مزبور، ضمن درج مشخصات کامل همایش و نام شرکت کنندگان، فیش بانکی را به شماره 22297663 فکس نموده و اصل فیش را تا روز همایش نزد خود نگه دارید.

 

چاپ این صفحه